Αρχική Σελίδα / Home Page
Η συμβολή της πόλης της Ελευσίνας στην νεότερη και αρχαία ιστορία της Ελλάδας, την ανάγουνε σε μοναδικής σημασίας τόπο. Η σημερινή ωστόσο πόλη παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα και ασυνέχειες.

Με αφορμή την ανακήρυξή της σε Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, ο δημόσιος χώρος της πόλης θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στο μάθημα θα αναζητηθούν στρατηγικές σχεδιασμού επεμβάσεων με στόχο αφενός την βελτίωση των συνθήκων ζωής της πόλης αφετέρου την ‘υποδοχή’ των εκδηλώσεων του 2021.

Ανάλογα με την προσέγγιση της κάθε διδακτικής ομάδας, απώτερος στόχος του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός των σημείων – αξόνων διαδρομών ή και των ευρυτέρων ενοτήτων επέμβασης, να απαντά στα αιτήματα ενός ευρύτερου σεναρίου πολεοδομικής κλίμακας για την πόλη.

Στην διάρκεια των μαθημάτων θα οργανωθούν κοινές διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές καθώς και κοινές παρουσιάσεις των 3 εργαστήριων με αντιπροσωπευτικά σπουδαστικά θέματα.